Algemene Voorwaarden van Equote B.V. vanaf 1 januari 2023

Artikel 1 Definities

Equote B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de ranking van websites in diverse zoekmachines te verbeteren door middel van linkbuilding.
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Algemene Voorwaarden’ deze Algemene Voorwaarden verstaan.
Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of beroepsactiviteit en gebruik maakt van de diensten van Equote B.V..
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Equote B.V. en/of Opdrachtgever.
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan de overeenkomst die tussen Equote B.V. en de Opdrachtgever wordt gesloten, al dan niet in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij Equote B.V. zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het leveren van diensten en de Opdrachtgever zich verbindt tot het betalen van een prijs voor die diensten. De overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Equote B.V. en de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, hetgeen nader wordt toegelicht in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden.
Onder ‘Diensten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle diensten die Equote B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan de Opdrachtgever levert, waaronder het verwerven van backlinks voor externe partijen, het creëren van content en producten, en alle overige diensten die Equote B. V. aan de Opdrachtgever verleent, van welke aard dan ook, verricht in het kader van een Opdracht, daaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever worden verricht.
Onder ‘website’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de website van Equote B.V., te bereiken via https://https://equote.eu/wp-content/uploads/2023/01/times-square-5476715_6400-1.jpg.eu/.

Artikel 2 Identiteit van Equote B.V.

Equote B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86689770 en draagt BTW-identificatienummer NL864050604B01. Equote B.V. is gevestigd aan de Haddingestraat 31-1 (9711 KC) te Groningen.
Equote B.V. is bereikbaar per e-mail op info@https://equote.eu/wp-content/uploads/2023/01/times-square-5476715_6400-1.jpg.eu of via de website https://https://equote.eu/wp-content/uploads/2023/01/times-square-5476715_6400-1.jpg.eu/ en telefonisch op +31636487431.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Equote B.V. en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten, leveringen, handelsbetrekkingen en andere rechtsbetrekkingen tussen partijen. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Equote B.V. zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van de opdrachtgever.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de gehele overeenkomst hierdoor niet aangetast. In een dergelijk geval zullen partijen zich inspannen om de ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe, geldige bepaling die de ongeldige bepaling uit de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 4 De overeenkomst

Alle aanbiedingen op de website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De opdrachtgever kan via de website, per e-mail of telefonisch contact opnemen met Equote B.V. over de aangeboden diensten.
Equote B.V. zal met de cliënt overleggen over diens verwachtingen en kan vervolgens een offerte opstellen, die per e-mail wordt verstuurd. De overeenkomst komt pas tot stand door middel van een (elektronische) opdrachtbevestiging. De overeenkomst kan ook worden gesloten door een bestelling te plaatsen in een gedeelde Excel spreadsheet. Deze plaatst de bestelling in de Excel spreadsheet en voegt de prijs toe.
Een aangeleverde of geschreven blog moet unieke inhoud bevatten en relevant zijn, d.w.z. de blog moet minimaal 400 woorden, 1 (één) rechtenvrije afbeelding en 1 (één) of maximaal 2 (twee) uitgaande links naar dezelfde partij bevatten, tenzij anders vermeld.
Voor het schrijven van een Nederlands artikel/blog rekent Equote B.V. €30,00 extra. Het schrijven van een niet-Nederlands artikel kost €45. Het herschrijven van een aangeleverde tekst kost €10 en vertalen kost €15.
Voor blogs die gaan over crypto en gokken gelden andere prijzen. Deze zijn te vinden onder het tabblad Casino / Gokken.
Volwassen links (XXX, maar ook toys) worden niet door Equote B.V. gepubliceerd.
Indien Equote B.V. een bevestiging stuurt naar de klant, is deze bevestiging bepalend voor de inhoud en interpretatie van de overeenkomst, behoudens kennelijke typefouten. Equote B.V. kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de opdrachtgever op de offerte van Equote B.V. aantekeningen of opmerkingen maakt, maken deze geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Equote B.V. deze schriftelijk bevestigt.
Een opdracht van de opdrachtgever die niet wordt voorafgegaan door een schriftelijke offerte behoeft schriftelijke aanvaarding door Equote B.V..

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

Equote B.V. zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijke afspraken.
Bij het uitvoeren van de Diensten heeft Equote B.V. slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of bepaalde middelen in te zetten om het overeengekomen resultaat te bereiken, wat inhoudt dat Equote B.V. niet kan garanderen dat de resultaten, uitkomsten of verwachtingen die de Opdrachtgever bij het verlenen van de Diensten voor ogen heeft, ook daadwerkelijk worden bereikt. Equote B.V. garandeert geen resultaten na oplevering van Backlinks. Equote B.V. is niet verantwoordelijk als blog- of linkplaatsingen niet door Google worden geïndexeerd.
Blogs zijn permanent zolang de website online is, tenzij anders vermeld. Affiliate links worden voor minimaal 1 jaar geplaatst, evenals links naar de homepage.
Prijzen of voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Bij een wijziging wordt de klant op de hoogte gesteld en wordt de blog pas gepubliceerd als beide partijen akkoord zijn.
Equote B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Equote B.V. zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk en in haar relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk is, met de opdrachtgever overleggen.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Equote B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Equote B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Equote B.V. zijn verstrekt, heeft Equote B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien er sprake is van meerkosten zal vooraf overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Equote B.V. haar diensten tijdig en naar behoren kan verlenen. Indien de opdrachtgever zijn afspraken dienaangaande niet nakomt, is hij verplicht de daaruit voor Equote B.V. voortvloeiende schade te vergoeden.
Is voor de levering van diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Equote B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. Equote B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Equote B.V. en de opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zal dit worden beschouwd als een aanvullende opdracht. Over het honorarium voor deze aanvullende opdracht wordt vooraf een aparte afspraak gemaakt. Bij gebreke van een aanvullende opdracht zijn de oorspronkelijke voorwaarden van toepassing en worden de aanvullende diensten betaald tegen het overeengekomen tarief.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Equote B.V. op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Equote B.V. en de opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Dergelijke wijzigingen dienen schriftelijk te geschieden.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Equote B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Equote B.V. goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, mits Equote B.V. de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld door middel van een aanzegging waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor de nakoming van de verplichtingen en nakoming binnen die termijn uitblijft.
Voorts is Equote B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als genoemd in lid 1 van dit artikel indien zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de opdrachtgever in verzuim is, dan is Equote B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Annulering

Annulering van de overeenkomst na ondertekening van de offerte of de (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

Artikel 9 Kosten, vergoedingen en betaling

Alle bedragen in het aanbod zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Alle bedragen zijn ook terug te vinden in een bestand met de door Equote B.V. verstrekte linkmogelijkheden.
Equote B.V. heeft het recht om kennelijk onjuiste gegevens in het aanbod te corrigeren.
Tussentijdse prijswijzigingen worden na onderling overleg doorberekend aan de klant.
Betaling geschiedt per bankoverschrijving op rekening. De factuur dient binnen 28 dagen door de opdrachtgever te worden voldaan.
De opdrachtgever heeft de plicht Equote B.V. onverwijld te informeren over onjuistheden in verstrekte of verzonden betaalgegevens.
Indien de opdrachtgever een factuur niet op de vervaldag betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien Equote B.V. besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer onbetaalde facturen in rechte te incasseren, is de opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 bedoelde rente, tevens gehouden tot vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De vergoeding van de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld overeenkomstig de van tijd tot tijd geldende Regeling vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Levering

Levering geschiedt zo spoedig mogelijk, in beginsel 2 (twee) werkweken.
Indien levering niet binnen deze termijn plaatsvindt, dient de opdrachtgever Equote B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Equote B.V. draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke levering, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
Niet tijdige levering door Equote B.V. is geen geldige reden voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 Garanties.

Equote B.V. garandeert dat de Backlinks minimaal 1 (één) jaar online zullen zijn. Indien de Backlinks binnen 1 (één) jaar offline gaan, kan de Opdrachtgever restitutie vragen voor de Blog, Homepage Link of Affiliate Link. Als dit na 1 (één) jaar gebeurt, kan de klant hier geen aanspraak meer op maken.
Equote B.V. geeft geen verdere garanties met betrekking tot de geleverde diensten. Equote B.V. heeft bij de levering van de Diensten namelijk slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, zoals vermeld in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.
Equote B.V. garandeert geen resultaten na levering van Backlinks. Equote B.V. is niet verantwoordelijk indien de blogplaatsingen niet worden geïndexeerd door Google of een andere zoekmachine.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Equote B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder schade op basis van een onjuiste bestelling, indien de klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
De in artikel 10 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde leveringstermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de leveringstermijn na te leven, kan Equote B.V. nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van overschrijding van de daarin genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch is Equote B.V. enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

</li

Equote B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Equote B.V. machtigt de cliënt Equote B.V. om, indien een door Equote B.V. ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wenst te beperken, deze aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
Equote B.V. is niet aansprakelijk indien de aanvraag van de opdrachtgever in strijd is met (Nederlands) recht.
Op de dienstverlening van Equote B.V. rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Equote B.V. kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld indien de cliënt ontevreden is over de geleverde diensten.
Equote B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade.
Equote B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen op de website.
Equote B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst indien dit te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
De opdrachtgever vrijwaart Equote B.V. voor aanspraken van derden, van welke aard dan ook, in verband met de dienstverlening.
Indien Equote B.V. aansprakelijk wordt gesteld, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door de opdrachtgever is geleden, betaald of geleden als gevolg van de aantoonbare tekortkoming van Equote B.V. in de nakoming van haar verplichtingen met betrekking tot haar dienstverlening.
De aansprakelijkheid van Equote B.V. is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of Equote B.V. niet verzekerd is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het door de cliënt betaalde bedrag.
De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Equote B.V..
Deze bepaling sluit aansprakelijkheid niet uit voor zover aansprakelijkheid op grond van de wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken buiten de wil of toedoen van Equote B.V. waardoor tijdige, volledige of behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: niet nakoming door een derde, ziekte van (personeel van) Equote B.V. zelf of van een derde, uitzonderlijke weersomstandigheden, storingen in de water- en energievoorziening, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Equote B.V., brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, oproer, oorlog of andere binnenlandse onlusten.
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht duurt.
Indien de overmacht langer dan een maand duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Equote B.V. zal in dat geval alle betaalde bedragen restitueren, verminderd met alle door Equote B.V. in verband met de overeenkomst gemaakte kosten.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elke partij draagt er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, vertrouwelijk blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, gebruikt deze uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. Equote B.V. is niet aansprakelijk indien het verstrekken van informatie aan derden noodzakelijk is vanwege een rechterlijke uitspraak, een wettelijke verplichting of voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

Equote B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
De uitgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan Equote B.V.. De Opdrachtgever vrijwaart Equote B.V. tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op de rechten van derden.
Indien de klant content aanlevert die niet vrij is van rechten of intellectueel eigendom is geschonden, komt de schade voor rekening van de klant en kan deze niet op Equote B.V. worden verhaald. Equote B.V. is hiervoor niet aansprakelijk.
Indien het gebruik van de door de opdrachtgever aangeleverde content leidt tot inbreuk op intellectueel eigendom, komt de schade voor rekening van de opdrachtgever en kan deze niet op Equote B.V. worden verhaald.

Artikel 16 Klachtenprocedure.

Indien de opdrachtgever een klacht heeft, dient hij deze schriftelijk te sturen naar info@https://equote.eu/wp-content/uploads/2023/01/times-square-5476715_6400-1.jpg.eu of telefonisch naar +31636487431. De klacht wordt, indien mogelijk, binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst door Equote B.V. afgehandeld. Daarna ontvangt de klant zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 17 Wijzigingsbeding.

Equote B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Equote B.V. zal de opdrachtgever tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.
De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen één maand na kennisgeving aan de opdrachtgever van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding(en) tussen Equote B.V. en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen Equ