Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Equote B.V. per 1 januari 2023


Artikel 1 Definities 

 1. Equote B.V. is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt middels linkbuilding websites hoger te laten ranken in verschillende zoekmachines.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Equote B.V..
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Equote B.V. en/of Opdrachtgever.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Equote B.V. en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Equote B.V. zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en te leveren en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Equote B.V. en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.  
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Equote B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verkrijgen van backlinks voor externe partijen, het creëren van content en Producten alsmede alle andere door Equote B.V. ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Equote B.V., te raadplegen via https://equote.nl/

 

Artikel 2 Identiteit van Equote B.V.

 1. Equote B.V. is bij de KvK geregistreerd onder nummer 86689770 en draagt btw-identificatienummer NL864050604B01. Equote B.V. is gevestigd aan Haddingestraat 31-1 (9711 KC) te Groningen. 
 2. Equote B.V. is per e-mail te bereiken via info@equote.nl of middels de Website https://equote.nl/ en telefonisch op +31636487431.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Equote B.V. en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Equote B.V. overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Equote B.V. via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. 
 3. Equote B.V. zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door een (elektronische) opdrachtbevestiging. Ook kan de Overeenkomst tot stand komen door het plaatsen van een order in een gezamenlijke excelsheet. Hierbij zal de order in de excelsheet worden gezet en zal de prijs erbij komen te staan.
 4. Een aangeleverde of geschreven blog moet unieke content bevatten en relevant zijn, dit betekent dat de blog minimaal 400 woorden moet bevatten, 1 (één) rechtenvrije afbeelding en 1 (één) of maximaal 2 (twee) uitgaande links bevatten naar dezelfde partij, tenzij anders vermeld.
 5. Voor het creëren van een Nederlands artikel/blog vraagt Equote B.V. €30,00 extra. Het creëren van een niet-Nederlands artikel kost 45 euro. Het herschrijven van een aangeleverde tekst kost € 10,- en het vertalen kost € 15.
 6. Voor crypto en gokgerelateerde blogs gelden andere prijzen. Deze zijn te vinden in het bestand onder het tabje Casino / Gokken.
 7. Adult links (XXX, maar ook toys) worden niet geplaatst door Equote B.V..
 8. Als Equote B.V. een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Equote B.V. kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 9. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Equote B.V. dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Equote B.V. deze schriftelijk bevestigt.
 10. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Equote B.V..

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Equote B.V. zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Equote B.V. heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Equote B.V. niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.  Equote B.V. garandeert geen resultaten na het leveren van backlinks. Equote B.V. is niet verantwoordelijk indien blog- of linkplaatsingen niet door google worden geïndexeerd.
 3. Blogs zijn permanent zolang de website online is, tenzij anders vermeld. Partnerlinks worden voor minimaal 1 jaar geplaatst, evenals homepagelinks. 
 4. Het is mogelijk dat prijzen of voorwaarden veranderen. Indien er sprake is van een wijziging zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld en wordt de blog pas geplaatst na akkoord van beide partijen.
 5. Equote B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Denk hierbij aan het creëren van content, of het publiceren van artikelen.
 6. Bij het inschakelen van derden zal Equote B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.
 7. De content zal gecreëerd worden door mensen, machines en door een combinatie van beide.
 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Equote B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Equote B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Equote B.V. zijn verstrekt, heeft Equote B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien er extra kosten zijn zal er voorafgaand een overleg plaatsvinden met Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Equote B.V. zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 10. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Equote B.V. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Equote B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Equote B.V. en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Equote B.V. op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Equote B.V. en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Equote B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Equote B.V. goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Equote B.V. Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 
 2. Voorts is Equote B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Equote B.V. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 

Artikel 8 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 2. Alle bedragen zijn ook terug te vinden in een bestand met de linkmogelijkheden gemaakt door Equote B.V..
 3. Equote B.V. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 4. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever, na een wederzijdse goedkeuring.
 5. Betaling geschiedt via overboeking op rekening. De factuur dient binnen 28 dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.
 6. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Equote B.V. mede te delen. 
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien Equote B.V. besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Artikel 10 Levering

 1. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk, in beginsel is dit 2 (twee) werkweken. 
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Equote B.V.. Equote B.V. zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Equote B.V. is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 11 Garanties

 1. Equote B.V. garandeert dat de backlinks minimaal 1 (één) jaar online staan. Indien de backlink binnen 1 (één) jaar offline gaan, dan kan Opdrachtgever aanspraak maken op een terugbetaling voor de blog, homepage link of partner link. Indien dit na 1 (één) jaar gebeurt kan Opdrachtgever hier geen aanspraak op maken.
 2. Equote B.V. geeft verder geen garanties omtrent de geleverde Diensten. Equote B.V. heeft namelijk bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, zoals bedoeld in artikel 5.2 van deze Algemene voorwaarden. 
 3. Equote B.V. garandeert geen resultaten na het leveren van backlinks. Equote B.V. is niet verantwoordelijk indien blog plaatsingen niet door Google of een andere zoekmachine worden geïndexeerd.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Equote B.V. is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Equote B.V. nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te annuleren, noch is Equote B.V. enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Equote B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Equote B.V., verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Equote B.V. om, als een door Equote B.V. ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Equote B.V. is niet aansprakelijk indien de door Opdrachtgever aanvraag in strijd is met de (Nederlandse) wet. 
 5. Ten aanzien van de verleende Diensten van Equote B.V. geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Equote B.V. kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde Diensten. 
 6. Equote B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. Equote B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 8. Equote B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden. 
 9. Opdrachtgever vrijwaart Equote B.V. voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 10. Indien Equote B.V. aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Equote B.V. met betrekking tot haar Diensten. 
 11. De aansprakelijkheid van Equote B.V. is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Equote B.V. niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Equote B.V.. 
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Equote B.V., waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Equote B.V. zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Equote B.V., brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Equote B.V. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Equote B.V. heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

 

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Equote B.V. kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Equote B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Equote B.V. van gegevens. Opdrachtgever zal Equote B.V. vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 
 3. Indien Opdrachtgever content aanleverd die niet rechtenvrij zijn of het eigendom is inbreuk heeft plaatsgevonden van intellectuele eigendom(men) komt de schade voor de rekening van Opdrachtgever en kan dit niet op Equote B.V. worden verhaald. Equote B.V. is hiervoor niet aansprakelijk. 
 4. Indien gebruik  van de door Opdrachtgever geleverde content leidt tot inbreuk van intellectuele eigendom(men), komt de schade voor de rekening van Opdrachtgever en kan deze niet op Equote B.V. worden verhaald. 

 

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@equote.nl of telefonisch te melden via +31636487431. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Equote B.V. in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 

Artikel 17 Wijzigingsbeding

 1. Equote B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Equote B.V. zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen. 
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Equote B.V. en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Equote B.V. en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank Noord-Nederland.

Onze database ontvangen?